דוחות רבעוניים – Ybox נדל"ן (חברה ציבורית)

> תאריך > שם חברה

31.03.2016

דוח רבעון 1 לשנת 2016

31.03.2015

דוח רבעון 1 לשנת 2015

30.09.2015

דוח רבעון 3 לשנת 2015

30.09.2014

דוח רבעון 3 לשנת 2014

30.06.2015

דוח רבעון 2 לשנת 2015

30.06.2014

דוח רבעון 2 לשנת 2014

2015

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2015

2014

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2014

10/01/17

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה ביום 12/1/17

> תאריך > שם חברה