דוחות רבעוניים – Ybox נדל"ן (חברה ציבורית)

> תאריך > שם חברה

31.03.2016

לחץ כאן להורדת המסמך

דוח רבעון 1 לשנת 2016

31.03.2015

לחץ כאן להורדת המסמך

דוח רבעון 1 לשנת 2015

30.09.2015

לחץ כאן להורדת המסמך

דוח רבעון 3 לשנת 2015

30.09.2014

לחץ כאן להורדת המסמך

דוח רבעון 3 לשנת 2014

30.06.2015

לחץ כאן להורדת המסמך

דוח רבעון 2 לשנת 2015

30.06.2014

לחץ כאן להורדת המסמך

דוח רבעון 2 לשנת 2014

27/03/2018

לחץ כאן להורדת המסמך

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

2015

לחץ כאן להורדת המסמך

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2015

2014

לחץ כאן להורדת המסמך

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2014

10/01/17

לחץ כאן להורדת המסמך

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה ביום 12/1/17

> תאריך > שם חברה