דוחות רבעוניים – Ybox נדל"ן (חברה ציבורית)

> תאריך > שם חברה

31.03.2016

דוח רבעון 1 לשנת 2016 PDF

דוח רבעון 1 לשנת 2016

31.03.2015

דוח רבעון 1 לשנת 2015 PDF

דוח רבעון 1 לשנת 2015

30.09.2015

דוח רבעון 3 לשנת 2015 PDF

דוח רבעון 3 לשנת 2015

30.09.2014

דוח רבעון 3 לשנת 2014 PDF

דוח רבעון 3 לשנת 2014

30.06.2015

דוח רבעון 2 לשנת 2015 PDF

דוח רבעון 2 לשנת 2015

30.06.2014

דוח רבעון 2 לשנת 2014 PDF

דוח רבעון 2 לשנת 2014

27/03/2018

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה PDF

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

2015

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2015 PDF

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2015

2014

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2014 PDF

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2014

10/01/17

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה ביום 12/1/17 PDF

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה ביום 12/1/17

> תאריך > שם חברה